Tổng đài IP YEASTAR S20 20 User 10 Concurrent calls

  • 20 người dùng
  • 10 cuộc gọi đồng thời
  • Lên đến 4 cổng FXS / FXO / BRI
  • Lên đến 1 kênh GSM / 3G / 4G
  • 20 trung kế VoIP