Tồng đài IP YEASTAR S100 200 User 60 Concurrent calls

  • 100 Người dùng (có thể mở rộng đến 200)
  • 30 cuộc gọi đồng thời (mở rộng đến 60)
  • Lên đến 16 cổng FXS / FXO / BRI
  • Lên đến 6 kênh GSM / CDMA / 3G / 4G
  • Lên đến 2 cổng E1 / T1 / PRI