Tổng đài IP Yeastar K2 2000 User 500 Concurrent calls

  • Hổ trợ 2000 người dùng
  • Hổ trợ 500 cuộc gọi đồng thời
  • Hổ trợ 400 VoIP trunks