Hybrid Analog VoIP Gateway DAG2000-8S8O

Hybrid Analog VoIP Gateway DAG2000-8S8O

• 8 cổng FXS và FXO
• Nhóm các cổng linh hoạt
• Trung kế IP
• Định tuyến và thao tác linh hoạt
• Data/ Voice/ Management VLAN
• Voice và FAX tất cả trong một
• Đường dây sự cố về nguồn và mạng
• Tự động cập nhật chương trình cơ sở / cập nhật cấu hình