Hybrid Analog VoIP Gateway DAG1000-4S4O

Hybrid Analog VoIP Gateway DAG1000-4S4O

  • 4 cổng FXS và FXO
  • Các cổng được nhóm linh hoạt
  • Trung kế IP
  • Định tuyến và thao tác linh hoạt
  • Data/ Voice/ Management VLAN
  • Voice và FAX tất cả trong một
  • Đường dây sự cố về nguồn và mạng
  • Tự động cập nhật chương trình cơ sở/cập nhật cấu hình