Như chúng ta đã biết, nếu bạn muốn gửi Fax, chúng tôi cần một máy fax, và nếu bạn muốn nhận Fax, bạn cũng cần một máy Fax hoặc sử dụng fax để gửi email. Máy Fax cần cổng FXS.

Venta Fax là một phần mềm Fax, có thể đăng ký dưới dạng phần mở rộng của Yeastar PBX, sau đó gửi và nhận một tập tin Fax. Nó cung cấp một bản dùng thử miễn phí 1 tháng.

Bước 1: Đăng ký nó như là PBX Extension.

Đã đăng ký.png

Bước 2: Gửi Fax, Chọn tệp nó sẽ tự động chuyển đổi.

send.png

Điền số được gọi vào các bước ‘3’ mà số được gọi cần khớp với kiểu quay số cuộc gọi đi PBX.

Bước 3: Nhận Fax, Nó sẽ bật lên khi nhận được cuộc gọi, và bạn nhấn vào nút ‘Auto’ để bắt đầu nhận tệp Fax. Bạn có thể xem Fax trong khi nhận.

Fax1.png

Bước 4: Nhấn vào nhãn Manager, chúng ta có thể xem các bản Fax đã nhận và gửi. 

View.png

*Lưu ý: Phần mềm này có một tháng dùng thử miễn phí. Vui lòng liên hệ với Venta nếu bạn muốn kích hoạt nó.

trial.png