Các vai trò người dùng trên Webinar của Zoom Meeting

Các vai trò người dùng trên Webinar của Zoom Meeting

Có nhiều vai trò có sẵn cho hội thảo Webinar: Host, Co-host, PanelistAttendees. Vai trò của bạn trong hội thảo webinar sẽ do host chỉ định.

Các vai trò người dùng trên Webinar

Người tổ chức (host)

là người tạo ra lịch, có đầy đủ quyền quản lý hội thảo webinar. Người tổ chức có thể thực hiện những việc như dừng và bắt đầu, tắt tiếng, dừng video, xóa người tham dự trên hội thảo webinar, v.v.

Co-host

được chia sẻ nhiều điều khiển mà host có, cho phép co-host quản trị của hội thảo webinar, chẳng hạn như quản lý attendees, bắt đầu / dừng recording. Co-host không thể bắt đầu hội thảo webinar,v.v

Panelists

có thể xem và gửi video, chia sẻ màn hình, chú thích, v.v. Bạn phải được host hội thảo webinar chỉ định quyền tham gia hội thảo. Host cũng có thể tắt một số tính năng cho pannelists, bao gồm khởi động video, chia sẻ màn hình và ghi âm,…

Attendees

là những người tham gia ở chế độ chỉ xem có thể được hiển thị nếu người dẫn chương trình chọn. Chế độ xem của họ về hội thảo trên web được kiểm soát bởi host. Họ có thể tương tác với host và các Panelists thông qua phần Q&A và trò chuyện.

Các tính năng người dùng trên Webinar của Zoom Meeting

Tính năng người tham Gia trên Webinar

Host Co-host Panelist Attendee
Tham Gia Điều Khiển trong hội thảo
Bắt đầu broadcast
Mute/unmute
Start/stop video ✔*
Xem danh sách Attendee 
Share screen
Yêu cầu hoặc cung cấp điều khiển từ xa
Chat ✔*
Save chat
Trả lời câu hỏi Q&A
Xem tất cả Q&A và trả lời
Tạo hoặc chỉnh sửa Polls
Bắt đầu Polling
Trả lời Polls ✔*
Chỉ định ai đó nhập Closed Captions
Điền Closed Captions ✔* ✔*
Raise hand
Sử dụng lệnh gọi để tham gia âm thanh qua điện thoại
Kết thúc Webinar

Tính năng người quản lý trên Webinar

Host Co-host Panelist Attendee
Mute hoặc Unmute Attendees
Ngừng Panelist’s video
Yêu cầu Panelist hội thảo để bắt đầu video
Spotlight a Video
Chuyển đổi Attendee từ Panelist
Chuyển đổi Panelist sang Attendee
Thay đổi Attendees’ view
Change who Attendees can chat with
Xóa Attendees
Cho phép Attendees nói chuyện
Chỉ định Co-host lưu trữ
Đặt Panelist  ở trạng thái chờ
Mời người tham gia Webinar

Tính năng Record

Host Co-host Panelist Attendee
Record trên Cloud
Record Locally ✔*

Tính năng Live stream

Host Co-host Panelist Attendee
Live stream trên Facebook
Live stream trên Workplace
Live stream trên YouTube
Custom live stream

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *