Điện thoại IP Wifi Newrock NRP2000/W

Điện thoại IP Wifi Newrock NRP2000/W

  • Hổ trợ 1 tài khoản SIP
  • Hổ trợ wifi
  • Dual-core CPU
  • Hổ trợ nhiều ngôn ngữ