Add-on Zoom Large Meetings 500

  • 500 người tham gia cuộc họp
  • Thời hạn cuộc họp là 30 giờ
  • Quản lý người dùng (cho phép chủ sở hữu tài khoản và Quản trị viên quản lý người dùng của họ)
  • Kiểm soát tính năng quản trị viên (điều khiển cuộc họp nâng cao, như bật và tắt ghi âm, mã hóa, trò chuyện và thông báo)
  • Báo cáo
  • ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh
  • Chỉ định lịch trình (Cho phép bạn chỉ định người khác thiết lập các cuộc họp cho bạn)
  • 1GB ghi lại cuộc họp trên đám mây MP4 hoặc M4A (Ghi lại các cuộc họp trong Zoom Cloud)
  • Khả năng tương tác của Skype for Business (Lync) người dùng Skype for Business có thể bắt đầu cuộc họp Zoom từ danh sách liên hệ Lync
  • Điều kiện KH đã mua ít nhất 1 gói Zoom Pro
Danh mục: